Ako
prijímame
klientov

Získajte rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

1. Podajte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

• Tlačivo Žiadosti získate na sociálnom úseku mestského alebo obecného úradu v mieste trvalého bydliska alebo si ich môžete stiahnuť na ich webovom sídle

• Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je potvrdenie lekára (lekársky nález) o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý musí vyplniť ošetrujúci lekár

• Na základe lekárskeho nálezu bude vypracovaný zdravotný posudok

• Pracovník úseku sociálnych služieb následne navštívi domácnosť žiadateľa a vypracuje sociálny posudok

• Sociálny posudok stanoví stupeň odkázanosti na sociálnu službu a rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Podajte žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v ZOS Krajné

2. Vyplňte a predložte nasledovné tlačivá

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

• Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu s podpisom žiadateľa úradne overeným notárom alebo matrikou

• Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydanú sociálnym úsekom mestského alebo obecného úradu v mieste bydliska žiadateľa (originál alebo kópia)

• Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Mimoriadne prijatie do zariadenia pri bezodkladnom, život alebo zdravie ohrozujúcom prípade klienta

3. V mimoriadne závažných prípadoch uzatvorí zariadenie ZOS Krajné zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s klientom po dohode s príslušným mestským alebo obecným úradom

• Podmienky mimoriadneho prijatia klienta do zariadenia pri bezodkladnom, život alebo zdravie ohrozujúcom prípade sa definuje a upravuje podľa § 8 odst. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Pri nástupe do zariadenia

Stiahnite si, prosím, zoznam dokumentov, potvrdení a osobných vecí,
ktoré sú potrebné pri nástupe do zariadenia